GRAFIK

Wybierz zajęcia idealne dla siebie

JAK ZACZĄĆ

Sprawdź porady przygotowane z myślą o Tobie
i dowiedz się więcej.

ZASTĘPSTWA

Sprawdź czy Twoje ulubione zajęcia odbywają się bez zmian

Regulamin klubu

Regulamin klubu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU „ATMOSFERA FITNESS & WELLNESS”

I. DEFINICJE

1. "Klub" - obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe prowadzony przez ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi ul. Brukowa 6/8, działający pod nazwą „atmosfera fitness & wellness” w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 7A.

2. "Opłata Abonamentowa" - opłata ponoszona przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Klubu.

3. "Członek Klubu/Klubowicz" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz wniosła Opłatę Abonamentową.


II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Osoba zainteresowana wstąpieniem do Klubu i zostaniem Członkiem Klubu musi spełnić łącznie następujące warunki:

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy w recepcji Klubu,

b) wyrazić zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Klubu „atmosfera fitness & wellness”, prowadzonej przez ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi ul. Brukowa 6/8,

c) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu „atmosfera fitness & wellness” i zasadami obowiązującymi w Klubie „atmosfera fitness & wellness” i zaakceptować przedstawione w nich warunki,

d) uiścić jednorazową opłatę administracyjną („STARTER”) w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem lub promocją.

e)uiścić opłatę za Abonament na miesiąc lub trzy miesiące, w kwocie regulowanej przez aktualny Cennik. Opłata Abonamentowa powinna być w każdym przypadku uiszczana „z góry” za cały okres. Można także podpisać z Klubem umowę na czas nieokreślony, wpłacając co miesiąc kolejną ratę.

2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.

4. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznawania statusu Członka Klubu bez podawania przyczyny.

5. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu, a także przy braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania treningu. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 15 roku życia, oświadczenie o stanie zdrowia składają rodzice lub opiekunowie prawni kandydata na Członka Klubu.

6. Członek Klubu, w okresie ważności Abonamentu jest uprawniony do zawieszenia uczestnictwa w Klubie, na jego wniosek, na okres choroby, ale maksymalnie trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Okres ważności Abonamentu ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia. Zawieszenie Członkostwa należy zgłosić natychmiast po zaistnieniu zachorowania w formie pisemnej (formularz, faks lub email) pod groźbą nie uznania wniosku.

a) Członek Klubu, w okresie ważności Abonamentu jest uprawniony do zawieszenia uczestnictwa w Klubie, na jego wniosek, na okres od 7 do 14 dni, dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, bez podawania żadnej przyczyny.

7. W przypadku nie uregulowania Opłaty Abonamentowej lub niestosownego zachowania na terenie Klubu kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu lub wyproszenia z terenu Klubu.

8. Uiszczenie płatności przez Członka Klubu może nastąpić gotówką, przelewem na konto Klubu lub za pomocą karty kredytowej. Możliwa jest również płatność on-line, w oparciu o odrębny regulamin.

9. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z uczestnictwa w Klubie jest karta klubowa (zwana dalej "kartą"). Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania (zbliżenia do czytnika) swojej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Pracownicy Klubu maja prawo poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości Członka Klubu. Pracownicy Klubu maja prawo odmówić wstępu na teren Klubu Członka, o ile nie okaże on karty klubowej lub dowodu.

10. Karta z zastrzeżeniem pkt. 12, ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

11. W razie wykupienia karty przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, karta klubowa opiewa na nazwę Przedsiębiorcy lub Pracodawcy.

12. Członek klubu może zrzec się uczestnictwa w Klubie na rzecz innej osoby, po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody na przeniesienie uprawnień i obowiązków Członka Klubu. Opłata manipulacyjna z tytułu przeniesienia uprawnień i obowiązków Członka Klubu wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 zł).

13. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, które musi nastąpić w ciągu 7 dni od utraty lub zniszczenia, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści 00/100 zł).

14. Szafki odzieżowe w szatniach Klubu są:
a) szatnia damska: zamykane na zamki elektroniczne. Każdy Klient zobowiązany jest zamykać wszystkie swoje rzeczy w szafce, zamknąć ją przy pomocy osobistego kodu PIN i zapamiętać numer szafki.
b) szatnia męska: zamykana na kłódkę. Każdy Klient zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki z uchem o średnicy 8mm. Jeśli klient nie posiada swojego zamknięcia może je wypożyczyć (płatnie lub nie – w zależności od aktualnej polityki klubu) w recepcji klubu, lub je tam zakupić.

15. Klient jest zobowiązany po zakończeniu treningu zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafki. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu klubu w jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta Pracownicy Klubu otworzą ją przy użyciu specjalnego kodu („Master”) lub cęg do metalu. Zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. Po upływie 24 godzin zawartość szafki może zostać usunięta z terenu Klubu.

 

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

1. Klub oferuje następujące usługi:

a) PODSTAWOWE: siłownia, zajęcia grupowe, sauna

b) DODATKOWE:

- Treningi Personalne

- Masaż

- Gabinet hiperbaryczny

2. Aktualna oferta (szczegółowo precyzowana) znajduje się w recepcji klubu.

4. Klubowicz, który wykupił wybrany Program zobowiązany jest do nie korzystania z usług nie zawartych w ramach swojego Programu. W przypadku złamania tej zasady pobrana zostanie dopłata w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek skorzystania z nie- wykupionych usług.

 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia w ramach Klubu prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 22:00, oraz w soboty i w niedziele w godz. 8:00-16:00. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.

2. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie wykupionych Programów, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu.

3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, pracownik Klubu powiadomi o tym członków Klubu z wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny. Klub uprawniony jest także do wprowadzenia czasowych ograniczeń i zmian związanych z funkcjonowaniem Klubu w przypadku ustanowienia odgórnych nakazów/ zakazów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej, np. w związku z sytuacja epidemiczną. W takiej sytuacji Klub w drodze załącznika do niniejszego Regulaminu określi zasady korzystania z Klubu w zakresie odbiegającym od niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie odrębnych zasad na czas istnienia odgórnych nakazów/ zakazów, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest złożyć ustne oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Oświadczenie takie, Członek Klubu jest zobowiązany składać za każdym razem, gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, w skutek czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać niektórych ćwiczeń.

5. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Członek Klubu nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

6. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.

7. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.

8. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.

9. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.

10. Na zajęcia grupowe odbywające się w klubie obowiązują zapisy (regulamin zapisów dostępny w recepcji i na stronie internetowej).

11. Członkowie klubu chcący skorzystać z zajęć grupowych, zobowiązani są uiścić opłatę kaucyjną (KAUCJĘ), która zapewnia możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach grupowych, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 00/100 zł).

a) KAUCJA. Jednorazowa, zwrotna opłata w wysokości opisanej wyżej, pobierana na poczet nieodwołanych zajęć. W przypadku nieobecności lub nieodwołania zajęć najpóźniej 3h przed ich rozpoczęciem kaucja zostaje rozliczona, jako zajęcia zrealizowane. Następne rezerwacje będą możliwe w momencie uiszczenia kolejnej opłaty kaucyjnej. Kaucja może zostać zwrócona w dowolnym momencie na życzenia klienta, jeśli klient nie naruszył regulaminu zapisów na zajęcia.

12. Członkowie klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności zabudowanego obuwia sportowego zmiennego, innego od tego w którym Członek Klubu przybył do klubu oraz osobistego ręcznika podczas ćwiczenia na siłowni. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia członka Klubu, który w opinii Klubu lub członka personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio lub nie posiada ręcznika, o opuszczenie Klubu.

13. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14. Członek Klubu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby upubliczniania z jego udziałem filmików i zdjęć reklamowych.

15. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie, oraz niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.

16. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w strefie recepcji Klubu.

17. Członek Klubu jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 10 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

18. Osoby naruszające zasady porządku Klubu będą poproszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym, pisemnym upomnieniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

19. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych, chyba że szkoda poniesiona przez Członka Klubu powstała na skutek umyślnego zawinienia przez pracownika Klubu. Cenne rzeczy można zostawić w depozycie, znajdującym się w recepcji klubu.

20. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

21. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.

22. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania, oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

23. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Członka Klubu o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.atmosfera-fitness.pl wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Członkowi Klubu, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.

 

V. RODZAJE KARNETÓW

Klub oferuje Członkom Klubu następujące rodzaje karnetów:

a) CZŁONKOSTWO W PEŁNYCH GODZINACH - zapewnia dostęp do usług w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu w pełnych godzinach.

b) CZŁONKOSTWO DZIENNE - upoważnia do korzystania z usług codziennie do godziny 16:30. Klubowicz posiadający członkostwo dzienne zobowiązany jest do opuszczenia Klubu do godziny 16:30. W przypadku przekroczenia czasu pobrana zostanie dopłata w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

VI. OPIEKA NAD DZIEĆMI

1. Klub nie zapewnia opieki nad dziećmi.

2. Dzieci, poniżej 15go roku życia, nie mają wstępu na żadną z sal do ćwiczeń.


VII. UWAGI KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu miejscami.

4. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana świadczenia wybranych usług, oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym Regulaminie nie stanowi zamiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.

Każdy z członków jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu. Każdy z członków Klubu na prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.