GRAFIK

Wybierz zajęcia idealne dla siebie

JAK ZACZĄĆ

Sprawdź porady przygotowane z myślą o Tobie
i dowiedz się więcej.

ZASTĘPSTWA

Sprawdź czy Twoje ulubione zajęcia odbywają się bez zmian

Polityka prywatności

« wróć

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Ośródka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ekspertfitness.com Piotr Ośródka, ul. Brukowa 6/8, 91-341, Łódź, NIP 7262266346, REGON 472927286 - dalej zwany „ADO”,

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, w tym w celu prowadzenia dokumentacji treningowej oraz w celu księgowego rozliczenia usług, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane księgowe, dane o stanie zdrowia.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez ADO, obsługujące ADO biuro księgowe oraz podmiot administrujący systemem kart klubowych, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu, umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji umowy, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – to jest przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w jakim powstało zobowiązanie podatkowe, wynikające z zawartej umowy.

 

8. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonej zgody dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi, w szczególności brakiem możliwości założenia karty klubowej.

 

12. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.